فن بیان در زندگی روزمره

با این مهارت در هر شرایطی با انسان ها حرف ای صحبت می کنیم و جذاب تر به نظر می رسیم. دوره ای کاربردی که مشکل خوب صحبت کردن را یکبار برای همیشه حل خواهد کرد.